About Akshara-granthalayah

(अक्षरग्रन्थालयः)

Home > About

॥अक्षरग्रन्थालयः॥

संस्कृतान्दोलनस्य आरम्भकालात् अयम् अक्षरीयः ग्रन्थालयप्रकल्पः कार्यं करोति । आरम्भवर्षेषु अल्पाः एव ग्रन्थाः अस्मिन् ग्रन्थालये उपलभ्याः आसन्। अनन्तरकाले अनेके समाजबान्धवाः, संस्थाः च दानरूपेण ग्रन्थान् ग्रन्थालयाय दत्तवन्तः । परिणामतः अल्पे एव काले बहवः प्राचीनाः अर्वाचीनाश्च शास्त्रग्रन्थाः संगृहीताः । सम्प्रति अक्षरीये अस्मिन् ग्रन्थालये एकादशसहस्राधिकानि विभिन्नप्रकारकाणि पुस्तकानि उपलभ्यानि सन्ति । अधुना विषयविभागशः अन्वेषणे सारल्यं यथा स्यात् तथा सर्वेषां ग्रन्थानां व्यवस्थापनं कृतं वर्तते ।

  ग्रन्थालयप्रकल्पस्य उद्देशाः-

  पुरातनानाम् आधुनिकानां च ग्रन्थानां सङ्ग्रहः , संरक्षणं च । शोधकार्येषु निरतानां शैक्षिकावश्यकतानां सम्पूरणम् । ग्रन्थालयस्य मूलसौकर्याणां कालानुगुणम् अभिवृद्धिः । भाविनि काले सर्वे अपि ग्रन्थाः Digitalरूपेण यथा अध्येतृभ्यः उपलभ्याः स्युः तथा व्यवस्थापनम् । सर्वेषां विषयाणां नूतनपरिवर्तनानां दत्तांशानां च आवल्याः सज्जीकरणम् ।

 • भवन्तः स्वगृहेषु, कार्यालयेषु वा उपलभ्यान् प्राचीनसंस्कृतग्रन्थान् दानरूपेण अक्षरग्रन्थालयाय दातुम् अर्हन्ति ।

Library

Starting from the early days of Samskrita Bharati movement, this library is operational. It had humble beginning with only a few books. Over a period of time, number of books have increased because of generous donations from many Samskrit lovers. In a very short period of time, it has been able to collect many old and rare Shastra texts. Today, it houses more than 11000 books of different kinds which can be easily searched and accessed.

  Vision for Library

 • Collect and protect old, rare as well as new Samskrit related books.
 • Cater to the academic needs in research activities.
 • Upgrade basic infrastructure of library according to the time.
 • Provide digital access for all books to research scholars in the near future.
 • Catalogue all new additions.

  The books in the library have been arranged according to the topic. They are as follows:-

 • Rigveda (ऋवेदः)
 • Yajurveda (यजुर्वेदः)
 • Samaveda (सामवेदः)
 • Atharvaveda (अथर्ववेदः)
 • Review of Vedas (वेदसमीक्षा)
 • Upanishad (उपनिषदः)
 • Puranam (पुराणानि)
 • Bhagavatam (भागवतम्)
 • Ancient laws(धर्मशास्त्रम्)
 • Valmikiramayanam (वाल्मीकिरामायणम्)
 • Mahabharatam(महाभारतम्)
 • Bhagavadgita(भगवद्गीता)
 • Advaitatexts (अद्वैतम्)
 • Dvaitatexts (अद्वैतेतरवेदान्तानि)
 • Philosophy(दर्शनसामान्यग्रन्थाः)
 • Buddhism(बौद्धग्रन्थाः)
 • Jainism (जैनग्रन्थाः)
 • Agama texts(तन्त्रागमाः)
 • Grammar(व्याकरणम्)
 • Ayurveda(आयुर्वेदः)
 • Astrology (ज्यौतिषम्)
 • Samskrit Dictionaries(संस्कृतकोषाः)
 • Other Dictionaries(संस्कृतेतरकोषाः)
 • Art (कला)
 • Science (विज्ञानं)

 • Mantra literature (स्तुतिः)
 • Epigrammatic poems (सुभाषितानि)
 • History of literature(साहित्येतिहासः)
 • Analysis on Language (भाषाविमर्शः)
 • Studies on Manuscripts (मातृकाशास्त्रम्)
 • Indian sociology (भारतीयसमाजशास्त्रम्)
 • Hinduism (हिन्दुत्वसम्बद्धाः)
 • Spirituality (अध्यात्मसम्बद्धाः)
 • Ancient poetry (प्राचीनपद्यम्)
 • Prose(गद्यकाव्यम्)
 • Dramas(नाटकानि)
 • Figure of speech (अलङ्काराः)
 • Meters (छन्दांसि)
 • Stories (कथाः)
 • Modern Poetry (आधुनिकपद्यम्)
 • Analysis of poet and poetry (कविविमर्शः)
 • Articles (लेखाः)
 • Biography(जीवनचरितम्)
 • Teaching methodology(भाषाशिक्षणम्)
 • Personality develpoment(व्यक्तित्वविकासः)
 • Samskritabharati Publication (संस्कृतभारतीपुस्तकानि)
 • Kannada books (कन्नडभाषाग्रन्थाः)
 • Other languagebooks (इतरभाषाग्रन्थाः)